حوله دستی کاوالی هوم در رنگ بندی متنوع و جنس نخ بصورت تکی.