حوله دستی کاوالی هوم در رنگ بندی کرم و سفید و جنس نخ بصورت تکی.