حوله پالتویی کاوالی هوم شامل: حوله ی تک، جیب دار، با کمربند، با تنوع رنگی و جنس نخ.